Advokátska kancelária poskytujúca právne služby, zastupovanie klientov pred súdom, právne poradenstvo a konzultácie

Základným cieľom činnosti advokátskej kancelárie je ochrana práv našich klientov, pomoc klientom pri prekonávaní prekážok vyplývajúcich zo zložitosti niektorých zákonných úprav, ich ochrana pred neetickým konaním a to všetko s dôrazom na osobný prístup ku každému klientovi a zohľadňujúc efektivitu komplexne poskytovaných advokátskych služieb.

Signature
O nás

Advokát
Mgr. František Řihák

Mgr. František Řihák je absolventom právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Jeho odborné a praktické skúsenosti vychádzajú z viacročnej praxe, v rámci ktorej sa okrem všeobecnej právnej problematiky taktiež vo väčšom rozsahu venoval oblasti trestného práva, pozemkového a lesného práva, práva obchodných spoločností a konaniam v rámci spotrebiteľských sporov. Jeho skúsenosti a znalosť problematiky sú rovnako podložené predchádzajúcou takmer 12 ročnou prácou vo finančnej správe SR. Ovláda anglický jazyk a plynule ruský jazyk.

Image

Trestné právo

 • zastupovanie klientov v trestných veciach pred súdom a príslušnými orgánmi
 • komplexné právne poradenstvo v trestných veciach, trestnoprávnej zodpovednosti a trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb
 • právne poradenstvo a zastupovanie podozrivých alebo obvinených osôb v rámci trestného konania alebo priestupkového konania
 • zastupovanie zúčastnenej osoby, zastupovanie poškodenej osoby, uplatňovanie nárokov na náhradu škody
 • vypracovanie trestného oznámenia, odvolaní v rámci trestného konania a ostatná podania v rámci trestného konania
 • komplexné právne stanoviská, právne rozbory a analýzy v rámci trestnej agendy

Pracovné právo

 • komplexné právne služby v rámci pracovného práva, zastupovanie pred súdom a príslušnými orgánmi
 • vypracovanie - pracovné zmluvy, dohody o vykonávaní práce, dohody o skončení pracovného pomeru, výpovede a ostatné
 • právne stanoviská, rozbory a analýzy v pracovnoprávnych veciach
 • uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru, nároky na odstupné, nároky na vyplatenie mzdy a ostatné

Obchodné právo

 • komplexné právo obchodných spoločností a družstiev
 • právne poradenstvo v obchodnoprávnych veciach vrátane zastupovania klienta pred súdom a príslušnými orgánmi
 • vymáhanie pohľadávok
 • analýza a komplexná príprava zmluvnej dokumentácie
 • právo duševného vlastníctva
 • ochrana osobných údajov
 • právne rozbory a analýzy, právne stanoviská

Rodinné právo

 • rozvod manželstva
 • starostlivosť o dieťa
 • úprava rodičovských práv a povinností
 • dlžné výživné
 • osvojenie

Správne právo

 • stavebné konanie, konanie v oblasti sociálnych služieb, katastrálne konanie, vyvlastňovacie konanie - zastupovanie v konaniach pred orgánmi verejnej správy, územnej samosprávy a i.
 • preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov pred súdom, žaloby proti rozhodnutiam správnych orgánov, odvolania
 • žiadosti, nároky uplatňované v zmysle zákona č.514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
 • zastupovanie vo veciach nadobudnutia štátneho občianstva

Pozemkové právo, lesné právo

 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti pozemkových úprav, ROEP, práva lesného hospodárstva
 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti užívania, vyporiadania, nadobudnutia a nárokov vyplývajúcich zo zákona 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti nárokov, vlastníctva, práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
 • komplexný právny servis v rámci činnosti pozemkových a lesných spoločenstiev
 • komplexný právne poradenstvo v rámci ochrany práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov

Osobitné

 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti pozemkových úprav, ROEP, práva lesného hospodárstva
 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti užívania, vyporiadania, nadobudnutia a nárokov vyplývajúcich zo zákona 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • komplexné právne poradenstvo a služby v oblasti nárokov, vlastníctva, práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
 • komplexný právny servis v rámci činnosti pozemkových a lesných spoločenstiev
 • komplexný právny servis v rámci poskytovanej externej právnej služby obchodným spoločnostiam
 • komplexný právny servis v rámci ochrany spotrebiteľa
 • vypracovanie všeobecných obchodných podmienok a reklamačných poriadkov